Is de notaris schadeplichtig jegens de VvE bij schending zorgplicht?

Deze vraag lag voor bij de rechtbank Rotterdam. Op grond van artikel 5:122 lid 5 BW dient de notaris zorg te dragen dat aan de akte van overdracht of toedeling een door het bestuur van de VvE afgegeven verklaring wordt gehecht met betrekking tot de hoogte van de achterstallige bijdragen op de dag van overdracht. De verkrijger is ten opzichte van de VvE dus niet verder aansprakelijk dan tot het bedrag dat uit deze verklaring blijkt.

De notaris heeft ondanks zijn verzoek aan het bestuur van de VvE voor afgifte van de verklaring in verband met een executieveiling geen reactie ontvangen. Aangezien er een bestuurswissel had plaatsgevonden, had de notaris met de verkeerde partij contact opgenomen. Naar het oordeel van de rechter heeft de notaris in strijd met zijn inspanningsverplichting gehandeld door bij uitblijven van de reactie van het bestuur niet zowel het kadastrale register als het handelsregister te raadplegen om na te gaan of de notaris de juiste persoon heeft benaderd om tijdig de verlangde verklaring van het bestuur van de VvE te verkrijgen.

Aansluitend heeft de rechter echter ook geoordeeld dat de notaris in dit geval geen schade hoeft te vergoeden aan de VvE, aangezien op grond van artikel 5:122 lid 3 BW de achterstallige bijdragen van het lopende en voorafgaande boekjaar nog steeds door de VvE zouden kunnen worden verhaald op de verkrijger.`

Uit de toelichting op artikel 5:122 BW volgt echter dat in lid 5 van dit artikel ligt besloten dat de verkrijger niet aansprakelijk is uit hoofde van artikel 5:122 lid 3 BW, indien de verklaring van artikel 5:122 lid 5 BW niet is verkregen. Dit betekent dat de VvE de verkrijger in dit geval dus niet kan aanspreken voor de betalingsachterstand van het lopende en voorafgaande boekjaar en hierdoor lijdt de VvE wel degelijk schade als gevolg van de schending van de zorgplicht door de notaris. Aangezien de notaris zijn zorgplicht heeft geschonden, de vervreemder geen verhaal biedt en de verkrijger niet op grond van artikel 5:122 lid 3 BW door de VvE kan worden aangesproken, had de rechter in deze kwestie moeten oordelen dat de notaris wel degelijk schadeplichtig is.

Bron: Rijssenbeek Advocaten

Meer nieuws

Vrijwilligersvergoeding per 1 januari 2019 omhoog, ook voor VvE’s

Vrijwilligersvergoeding per 1 januari 2019 omhoog, ook voor VvE’s

15-01-2019 | Lees meer over Vrijwilligersvergoeding per 1 januari 2019 omhoog, ook voor VvE’s

JWA Beheer Haaglanden SKW Gecertificeerd

Vanaf 4 juni 2018 mag Chantal de Vries van JWA Beheer Haaglanden zich een SKW gecertificeerde beheerder noemen. 

04-06-2018 | Lees meer over JWA Beheer Haaglanden SKW Gecertificeerd

Het nieuwe Modelreglement 2017

De afgelopen jaren heeft ons kantoor u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen met betrekking tot een nieuw Modelreglement bij splitsing in…

01-01-2018 | Lees meer over Het nieuwe Modelreglement 2017

Strijd met Bouwbesluit levert geen nietigheid besluit op

Een besluit van de vergadering van eigenaars van een VvE, dat in strijd is met de wet of de statuten is nietig. Dit…

04-02-2016 | Lees meer over Strijd met Bouwbesluit levert geen nietigheid besluit op

Onderzoeksplicht voor galerijflats

In 2011 is bij een appartementencomplex in Leeuwarden een galerijvloer bezweken. Uit onderzoek is gebleken dat het hierbij niet om een uitzondering ging,…

04-02-2016 | Lees meer over Onderzoeksplicht voor galerijflats

Wetswijziging VvE's stap dichterbij

Eerder dit jaar heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken het ‘Wetsvoorstel verbetering vereniging van eigenaars’ gepubliceerd waarmee het appartementsrecht in het Burgerlijk Wetboek…

05-01-2016 | Lees meer over Wetswijziging VvE’s stap dichterbij

Woningverbeteringen en de werking van de clausule 10 % gratis extra dekking.

De basis van elke gebouwenverzekering is de herbouwwaarde. De waarde die nodig is om na een Total-loss schade het gebouw weer in oorspronkelijke…

30-11-2015 | Lees meer over Woningverbeteringen en de werking van de clausule 10 % gratis extra dekking.

De Energiebespaarlening

Sinds 8 juni 2015 heeft de Energiebespaarlening er een zusje bij: De VvE Energiebespaarlening.

27-08-2015 | Lees meer over De Energiebespaarlening

Behoort vervanging van het sleutelplan tot onderhoud?

Onlangs heeft het Gerechtshof Amsterdam zich uitgelaten over de vraag of vervanging van een sleutelplan ten behoeve van het appartementencomplex moet worden gezien…

17-03-2014 | Lees meer over Behoort vervanging van het sleutelplan tot onderhoud?